ស្រក​ទម្ងន់

ស្រក​ទម្ងន់

កំហុសធ្ងន់ធ្ងរ: ការពិនិត្យ UpSize, សូម្បីតែអ្នកឯកទេសបាក់បែកUpSize តេស្តជាមួយ UpSize - តើ UpSize ទម្ងន់ UpSize ក្នុងការជំនុំជម្រះ? ច??

កំហុសធ្ងន់ធ្ងរ: ការពិនិត្យ Hourglass, សូម្បីតែអ្នកឯកទេសបាក់បែកសុន្ទរកថាអំពីហាក Hourglass : ឱសថមួយក្នុងចំណោមឱសថមានប្រសិទ្?